مديريت محدوده (scope) پروژه چاپ

1- مديريت محدوده (scope) پروژه- اين بخش از مديريت پروژه شامل 5 فرآيند زير مي‌باشد:

1-1-    شناخت
1-2-    طراحي محدوده پروژه
1-3-    تعريف محدوده پروژه
1-4-    تصويب و اخذ تأييديه محدوده پروژه
1-5-    کنترل تغييرات محدوده پروژه