مديريت کيفيت پروژه چاپ

3- مديريت کيفيت پروژه- شامل فرآيندهاي زير مي‌باشد:

1-3- طرح ريزي کيفيت؛ تشخيص اينکه کداميک از استانداردهاي کيفيت براي پروژه مناسب است و تصميم گيري درباره چگونگي برآوردن الزامات استانداردهاي منتخب.
2-3- تضمين کيفيت؛ ارزيابي عملکرد پروژه برطبق يک قاعده معين براي ايجاد اطمينان از اينکه پروژه مطابق با استانداردهاي کيفيت، نظر کارفرما را تأمين خواهد کرد.
3-3- کنترل کيفيت؛ نظارت و کنترل نتايج خاص پروژه براي تعيين اينکه آيا اين نتايج استانداردهاي کيفيت معين شده را برآورده مي‌سازند و ارائه راه‌حل هايي که عوامل بوجود آورنده عدم انطباق را دفع مي نمايند.
در مديريت کيفيت پروژه در مهندسين مشاور طرح آب آراز  هم پروژه و هم محصول پروژه، تواماً مدنظر قرار مي‌گيرند.