مديريت منابع انساني پروژه چاپ

4- مديريت منابع انساني پروژه- که از فرآيند زير تشکيل مي‌شود:

1-4- طراحي سازماني
2-4- جذب و استخدام نيروي انساني
3-4- تشکيل تيم پروژه

هر کدام از فرآيندهاي فوق شامل ورودي‌ها، ابزار و روش‌ها و خروجي‌ها مي‌باشد که خروجي‌هاي هر فرآيند به عنوان بخشي از فرآيند بعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.