ديدگاه‌هاي کلي چاپ

1- تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي دولت:
در برنامه چهارم توسعه کشور، مطالعه و اجراي طرح‌هاي عمراني توسعه منابع آب و خاک جايگاه ويژه‌اي را دارا مي‌باشد. اين مشاور سعي خواهد نمود مطالعات مربوط به طرح‌هاي عمراني کشور را بگونه‌اي انجام دهد که با اهداف کلي برنامه توسعه کشور هماهنگ باشد و مطالعات و اجراي اين طرح‌ها گامي در جهت تحقق اهداف برنامه  تلقي شود.

2- رعايت اصول توسعه  پايدار:
طرح‌هاي عمراني مي‌بايست در چارچوب کلي توسعه پايدار کشور و نيز توسعه پايدار بهره برداري از منابع طبيعي کشور مطالعه و طراحي شوند تا در دراز مدت علاوه بر تأمين منافع بهره برداران کنوني، منافع بهره برداران آتي طرح را نيز مد نظر قرار دهد.

3- رعايت مسائل زيست محيطي:
اجراي طرح‌هاي عمراني خصوصاً در سطوح وسيع اثرات مختلف زيست محيطي را بدنبال دارد و ممکن است اثرات مختلفي را در منابع آب، خاک، آب و هوا و مردم منطقه باقي گذارد. بنابراين طرح‌هاي عمراني مي‌بايست بگونه‌اي طراحي و اجرا گردند که علاوه بر جلوگيري از ايجاد اثرات سوء بر محيط زيست، باعث بهبود شرايط زيستي مردم شده و اثرات زيست محيطي آن در آينده مثبت ارزيابي گردد.